از ابتدای تیرماه سال 1399 با مجله علمی پژوهشی ابن سینا آغاز به همکاری کردیم.
اصلاحات عمده در وبسایت مجله انجام شد. همکاری در قالب انجام داوری نهایی مقالات در جریان است.

موفق شدیم نمایه DOAJ و نمایه WHO IMEMR را برای این مجله ارزشمند اخذ کنیم و همکاری برای اخذ نمایه اسکوپوس برای این مجله ارزشمند در دستور کار است.

فهرست
Call Now Button