از ابواخر سال 1398 با مجله طب انتظامی آغاز به همکاری کردیم.
خدمات علمی را به این مجله ارائه می دهیم.
همکاری برای اخذ نمایه اسکوپوس برای این مجله ارزشمند در دستور کار است.

فهرست
Call Now Button