از ابتدای سال 1399 با نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت آغاز به همکاری کردیم.
انتقال آرشیو را برای این نشریه ارزشمند انجام دادیم.
در امور مربوط به اخذ شاپا و مجوز ارشاد همکاری داشتیم.
خدمات اجرایی و فنی و انتشار مقاله به این نشریه ارائه می گردد.
در امور اجرایی مجله، صفحه بندی مقالات، اخذ نمایه ها، تخصیص DOI، داوری مقالات، ویرایش انگلیسی چکیده ها، ویرایش فارسی مقالات، کپی ادیتینگ مقالات، انتشار مقالات و … همراه نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت هستیم.
همکاری برای اخذ رتبه علمی پژوهشی و در برنامه میان مدت اخذ نمایه اسکوپوس برای این مجله ارزشمند در دستور کار است.

فهرست
Call Now Button