مجله Trauma Monthly نمایه شده در اسکوپوس و ESCI بصورت دوماهنامه منتشر می شود.
به مدت 2 سال (از ابتدای سال 2020 تا پایان سال 2021) افتخار همکاری در امور اجرایی و فنی و انتشار مجله Trauma Monthly را داشتیم که با انتقال دانش انجام شده، امور آن درونسپاری گردید.
خدماتی همچون اجرائیات مجله، صفحه بندی مقالات، اخذ نمایه ها، داوری مقالات، ویرایش انگلیسی مقالات، کپی ادیتینگ مقالات، انتشار مقالات و … به این مجله ارائه گردید.

همچنین در پایگاه اسکوپوس، این مجله برای کشور هلند ثبت شده بود که با مکاتبات انجام شده، اصلاح مدنظر انجام و مجله برای ایران ثبت گردید.

فهرست
Call Now Button